Търговски условия

Фирмата Gizmania s.r.o, със седалище на адрес Bubenské nábřeží 306/13, Hall no. 11, 170 00 Прага 7 - Холешовице, ID №: 24208230, вписано в Търговския регистър, воден от Градския съд в Прага, раздел C, Insert 188745 (наричано по-нататък "Продавач"), с настоящото публикува своите общи условия (наричани по-нататък "ОУ"), които се прилагат за закупуване на стоки, предлагани от Продавача в неговия онлайн магазин - електронен магазин на уебсайта https://www.gizmania.bg/ (наричан по-нататък "Сайт").

Тези ОУ се прилагат mutatis mutandis и за покупката на стоки в магазините на Продавача, ако естеството на отношенията съответства на това - по-специално на уредбата на отговорността за недостатъци - рекламации.

ОБРАЗНИ УСЛОВИЯ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

С подаването на поръчка Купувачът приема настоящите ОУ на Продавача за уреждане на взаимните права и задължения на страните в отношенията, възникващи от продажбата на Стоките от Продавача. Отношенията между Купувача и Продавача се уреждат от настоящите ОП, които са задължителни и за двете страни, освен ако в сключения договор не е изрично предвидено друго. ОП определят правата и задълженията на Продавача и неговите клиенти (купувачи) и в настоящата си редакция формират съдържанието на договора за покупко-продажба (за доставка на стоки) или са неразделна част от него. Правата и задълженията, които не са изрично уредени в настоящите ОП, се уреждат от разпоредбите на съответното законодателство, в частност от Гражданския кодекс (Закон № 89/2012 г.) с неговите изменения.

II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ИНФОРМАЦИЯ

С настоящото Продавачът информира Купувача, а Купувачът, като прави поръчка, потвърждава, че е бил и е информиран от Продавача за следното:

(i) самоличността на Продавача: Продавачът е Gizmania s.r.o., със седалище на адрес Bubenské nábřeží 306/13, зала № 11, 170 00 Прага 7 - Холешовице, ID №: 24208230, вписано в Търговския регистър, воден от Градския съд в Прага, раздел C, вх. 188745.

(ii) наименование на стоките или услугите (наричани по-долу "Стоки") и описание на основните им характеристики: е посочено на Сайта поотделно за всяка Стока или чрез линк - пролинк към други уебсайтове (производител/дистрибутор и др.),

(iii) цената на Стоките, включваща всички данъци, такси и други подобни парични облаги: тя се посочва винаги за всяка отделна Стока и е окончателна, като Продавачът няма право да я увеличава едностранно по какъвто и да е начин; ако естеството на Стоките не позволява разумно предварително определяне на тази цена, конкретният начин на нейното изчисляване се посочва винаги за Стоките,

(iv) начин на плащане (включително всяко задължение за плащане на депозити): той винаги се посочва с избор на Купувача за всяка Стока, изборът на предлаганите начини на плащане на Стоките е на Купувача и избраният начин на плащане не може да бъде променян впоследствие без съгласието на Продавача,

(v) начин на доставка или изпълнение на Стоките: винаги се посочва с избора на Купувача за отделните Стоки, изборът на предлаганите начини на доставка/изпращане е на Купувача и избраният начин на доставка не може да бъде променян впоследствие без съгласието на Продавача,

(vi) времето на доставка или изпълнение на Стоките: в офертата на Стоките в Сайта е посочено дали Стоките са налични

(vii) разходите за доставка на Стоките: те винаги се посочват за всеки начин на доставка на Стоките, като с избора на начин на доставка на Стоките Купувачът избира и се съгласява и със съответния разход - цената, която трябва да се заплати за доставката на Стоките,

(viii) информация за съществуването на права от недостатъци, когато е приложимо, също и за гаранцията за качество, следпродажбеното обслужване и техните условия: Купувачът има права от недостатъци, а Продавачът предоставя обслужване при условията, посочени по-нататък в настоящите ОП, по-специално в член X от настоящите ОП,

(ix) че Продавачът съхранява в цифрова и защитена форма съдържанието на поръчките, водещи до сключването на договора за доставка на Стоки с Купувача, включително личните и други данни, предоставени от Купувача, и използва актуални технически мерки, съответстващи на обичайните технически системи и сигурност, които се използват понастоящем, за да ги защити; Купувачът има право по всяко време да поиска разкриване на техническите средства, които се използват в момента, и Продавачът ще ги разкрие на Купувача при поискване в степен, достатъчна за информиране на Купувача и без да се компрометират търговските тайни и друга поверителна информация на Продавача,

(x) че цифровото съдържание на поръчките и другите данни, ако има такива, съхранявани от Продавача, е съвместимо с (и използваемо от) цифровото съдържание, което понастоящем е в обща употреба

(i) хардуер, т.е. персонални компютри на платформите PC и Mac на Apple; и

(ii) софтуер - обичайно използвани офис системи, т.е. по-специално офис пакета Microsoft Office - в момента в употреба (по-специално word, excel и т.н.), Acrobat reader (по-специално PDF формат), обичайни уеб/интернет формати (html формат). В съответствие със съответните законови разпоредби Продавачът съобщава горепосочените формати и наименования, като се опитва да направи съобщението разбираемо в общоприета форма,

(xi) разходите за средства за комуникация от разстояние, като с използването/използването на Сайта не са свързани никакви други разходи, такси и т.н., с изключение на необходимите такси за интернет връзка, които се поемат от Купувача в зависимост от използваната от него услуга за интернет връзка,

(xii) за възможността за отказ от договора, при което Купувачът има право да се откаже от договора за покупка на Стоките, без да посочва причина, в срок от 60 дни от датата на получаване на Стоките (последната част от тях), както е посочено по-нататък в член IX от настоящите ОУ,

(xiii) че Купувачът има право да изпраща жалби до Продавача чрез всякаква форма на комуникация, използвана от Продавача, и по всякакви въпроси и Продавачът ще ги разгледа и ще направи всичко възможно, за да ги разреши, като Продавачът може да използва и автоматизирана комуникационна система за разглеждане на жалбата; освен това Купувачът може да адресира жалбата до надзорния или държавния контролен орган, който е (а) Чешката търговска инспекция (www. coi.cz) - за защита на потребителите, (б) Службата за лицензиране на търговията (www.statnisprava.cz) - надзор върху спазването на задълженията за търговия и услуги, (в) Службата за защита на личните данни (www.uoou.cz) - защита на личните данни; в случай че страните не успеят да се споразумеят за мирно разрешаване на споровете си, всяка от тях може да се обърне към компетентния съд,

(xiv) че поръчката, респективно сключеният договор за покупко-продажба, ще се съхранява при Продавача и Продавачът ще предостави на Купувача достъп до нея при поискване, както и че не по-късно от момента на доставка на Стоките Продавачът ще изпрати/изпрати на Купувача на електронната му поща съгласно поръчката потвърждение за сключения договор за покупко-продажба, съответстващо на направената от Купувача поръчка на Стоки

 (xv) че поръчката и другите стъпки, водещи до сключването на договора, както и Сайта като такъв са на чешки език,

(xvi) че сключването на Договора се извършва чрез попълване на необходимите данни - поръчка на Стоките чрез Сайта, т.е. чрез попълване на необходимите данни в рамките на формата за поръчка/електронен магазин и потвърждаване/поръчка на Стоките на Сайта чрез потвърждаване/кликване на бутона "Купи сега",

(xvii) в случай че при въвеждането на данни бъдат открити грешки, преди Купувачът да потвърди/изпрати поръчката, те могат да бъдат коригирани по същия начин, по който са били въведени съответните данни,

(xviii), че Купувачът има право да изтегли текста на настоящите ОУ от Сайта в текстова форма в допълнение към поръчката за Стоките/договора за закупуването им,

(xix) в случай, че по някаква причина (грешка и др.) разпоредбите на настоящите ОУ се отклоняват от законовите разпоредби за защита на купувачите - потребители, то те няма да бъдат взети предвид; това важи и в случай, че купувачът се откаже от специално право, предоставено му по закон,

(xx) че Продавачът гарантира, че отзивите идват от Купувача, като гарантира, че отзивите за продукти се публикуват само от Купувачи, които действително са закупили въпросните Стоки (имат поръчка за доставка или събиране); включват се само отзиви от Купувача от имейл адреса за контакт, посочен в поръчката за доставка/събиране на Стоките, а за така доставените Стоки или от Купувач, влязъл под клиентски профил в www. gizmania.cz, а също и само по отношение на закупените от него Стоки; проверката на горепосочените факти се извършва от автоматизирана система,

(xxi) Продавачът може да предоставя препоръки/препоръчани Стоки на Сайтовете въз основа на алгоритъм за преизчисляване, който взема предвид сезона на продажбите, датата на пускане на Стоките в продажба, текущата наличност на Стоките на склад, броя на поръчаните Стоки, рейтинга на Стоките, броя на показванията на Стоките на Сайтовете, разпределението на Стоките в продуктови подкатегории в каталога на Продавача, ценовите маржове и маркетинговите промоции на партньорите; относителната тежест на всяка категория е една и съща, но с възможни отклонения от +/- 20 % за всяка категория; Продавачът има право да променя горепосочените категории, без да ги публикува тук; при поискване от страна на Купувача Продавачът ще разкрие конкретните използвани категории и тяхната тежест.

III. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА И НЕГОВОТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ

3.1 Купувачът има възможност да закупи Стоките, предлагани от Продавача, чрез електронния магазин на Сайта, т.е. да сключи договор за покупко-продажба на Стоките с Продавача (наричан по-долу също "Договор").

3.2 Покупката на Стоки чрез Сайта се предлага от Продавача като част от неговата дейност на дребно и не е предназначена за продажба на Стоки с цел препродажба в рамките на дейността на Купувача. В случай, че Купувачът желае да закупи Стоки с цел осъществяване на своята стопанска - икономическа дейност, той трябва да се обърне към дистрибуторската компания Scoot Trade s.r.o., която е дъщерно дружество на Gizmania s.r.o.

3.3 Сключването на Договора между Купувача и Продавача се извършва чрез попълване на необходимите данни относно спецификацията на Стоките (спецификация на Стоките, размер, цветово оформление и т.н.), уточняване на начина на плащане на Стоките, уточняване на начина на доставка на Стоките, уточняване на Купувача и, ако е приложимо, други необходими данни съгласно текущия формуляр за поръчка/сключване на договор. Купувачът е длъжен и също така има право да провери попълнените данни преди окончателното изпращане/потвърждаване на поръчката на Стоките и да коригира/изменя попълнените данни по същия начин, по който са били въведени. След като поръчката бъде потвърдена/изпратена, което се случва, когато Купувачът потвърди/натисне бутона "Купи сега", данните не могат да бъдат променяни и поръчката е обвързваща и Договорът е сключен, освен в случаите, посочени по-долу.

3.4 В зависимост от естеството на сделката, която не е обичайна (количество на Стоките, размер на цената, разходи за доставка, разстояния и т.н.), Продавачът има право да поиска от Купувача да упълномощи/потвърди поръчката по друг подходящ начин (в допълнение към потвърждаването й на Сайта), например по телефона или писмено. Ако Купувачът откаже да упълномощи поръчката по искания начин, поръчката се счита за неподадена и договорът за покупко-продажба се счита за несключен.

3.5 В случай че Купувачът не заплати покупната цена в съответствие с поръчката/сключения договор, Стоките не се доставят от Продавача и договорът/поръчката се анулира.

3.6 В обосновани случаи Продавачът допуска сключването на Договора и чрез средства за комуникация от разстояние, различни от тези чрез Сайта, т.е. по-специално чрез комуникация с Продавача по електронна поща или по телефон и др. В този случай Договорът се сключва само когато:

(i) Купувачът получи от Продавача, чрез средствата за комуникация от разстояние (по-специално чрез кореспонденция по електронна поща), резюме на всички съществени данни за Договора, т.е. спецификацията на Стоките, цената, начина на доставка на Стоките, разходите за доставка на Стоките, начина на плащане и т.н., и в същото време

(ii) Купувачът не откаже в рамките на 12 часа от получаването на горепосоченото резюме на Договора по електронна поща чрез формата за контакт, като цитира номера на поръчката или други данни, посочени от Продавача за идентифициране на поръчката.

3.7 Продавачът не носи отговорност за това, че Купувачът не е получил съответните електронни съобщения или, в зависимост от случая, поръчаните Стоки, когато доставката е била извършена на адресите, предоставени от Купувача, но съответните адреси са (само/или) правото на трето лице да приеме доставката или да откаже доставката и др. Продавачът няма нито възможност, нито право да установява и проверява точността на данните, предоставени от Купувача при поръчката на Стоките. Купувачът е отговорен за точността и коректността на попълнените данни и носи всички рискове, свързани с данните, въведени при поръчката на Стоките.

3.8 Продавачът има право да използва технически/цифрови средства за защита срещу автоматично (а не човешко) попълване на формуляри за поръчка.

3.9 Сключването на Договора между Продавача и Купувача се основава на правилното/коректното попълване на формуляра за поръчка във всички задължителни данни (попълването на незадължителни данни е по желание на Купувача) на Сайта и окончателното потвърждаване/подаване на поръчката от страна на Купувача, което става чрез потвърждаване/кликване върху бутона [Купи сега], Продавачът потвърждава на Купувача чрез средствата за комуникация от разстояние приемането на поръчката (по-специално чрез електронно съобщение на адреса, предоставен от Купувача).

3.10 Предмет на покупко-продажба по Договора са само артикулите на Стоките, изрично посочени в Поръчката/Договора, освен ако не е договорено друго между Купувача и Продавача.

3.11 Купувачът потвърждава, че във връзка с извършването на покупки чрез Сайта (а също и в Магазините) и актуализирането на съответните данни на Сайта, може да се окаже, че поръчаните от Купувача Стоки вече са продадени (въпреки че все още са посочени като налични на Сайта). В този случай Продавачът ще информира Купувача за този факт незабавно, след като го узнае. Ако в рамките на 2 дни страните не се споразумеят за друго (за удължаване на срока на поръчката или за друга промяна на поръчката), Договорът се прекратява и никоя от страните няма право да иска възстановяване на суми и т.н.

3.12 С Договора Продавачът се задължава да достави на Купувача:

- безупречни Стоки в съответствие със спецификацията, посочена на Сайта в описанието на Стоките или в поръчката за Стоките, или с обичайните за вида на Стоките характеристики

- отговарящи на всички стандарти, правила и разпоредби, приложими в Чешката република,

- снабдени с чешки инструкции за експлоатация и списъци за ремонт, ако това е обичайно за вида на Стоките,

- данъчният документ (фактура) е физически поставен в доставената опаковка със Стоките на хартиен носител и/или е изпратен по електронен път на електронната поща, от която е направена поръчката.

3.13 При поискване от страна на Купувача, Продавачът издава на Купувача касова бележка за покупката на Стоките, в която са посочени датата на продажбата, описанието на Стоките, цената на Стоките, мястото на доставка, датата на доставка, заедно с идентификационните данни на Продавача. Продавачът също така спазва това изискване, като изпраща копие от поръчката за Стоките. Същевременно Продавачът предоставя на Купувача, не по-късно от момента на доставка на Стоките, на електронния адрес, посочен в поръчката на Купувача, потвърждение за сключения договор за покупко-продажба, съответстващо на направената от Купувача поръчка за Стоки.

3.14 Купувачът има възможност да се откаже от вече сключения Договор (да отмени или промени поръчката), в случай че уведоми Продавача за това чрез попълване на формата за контакт тук или на страницата "Контакти" в срок до 2 часа от сключването на Договора (потвърждението за направената поръчка) или от предаването на поръчката на опаковъчната линия.

IV. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ/доставка

4.1 Мястото на изпълнение - доставка на Стоките е мястото, посочено от Купувача в Поръчката/Договора. Продавачът доставя до всички адреси за доставка в Чешката република и Словакия.

4.2 Стоките се доставят от склада на Продавача или от избрани магазини. Gizmania s.r.o., Bubenské nábřeží 306/13, Hall No. 11, 170 00 Prague 7 - Holešovice.

4.3 Мястото за контакт в рамките на електронния магазин е центърът за обслужване на клиенти на Продавача на адрес: Gizmania s.r.o., Bubenské nábřeží 306/13, Hall No. 11, 170 00 Praha 7 - Holešovice.

4.4 Собствеността върху Стоките преминава върху Купувача след доставката на Стоките на посочения от Купувача адрес (независимо от това кой е приел доставката на Стоките).

4.5 Когато Купувачът поръча Стоките за трето лице (договор в полза на трето лице), третото лице придобива правото на собственост върху Стоките при получаването им (и става купувач на Стоките с всички права и задължения). Ако третото лице откаже Стоките, Купувачът придобива правата върху Стоките и Договорът продължава да се прилага между Купувача и Продавача. Ако Купувачът продаде Стоките на трето лице, третото лице не придобива никакви права спрямо Продавача.

4.6 На Купувача се препоръчва да прегледа и изследва Стоките правилно и задълбочено при получаването им. В случай че Купувачът открие дефект на Стоките или установи друго несъответствие с поръчката, от Купувача се изисква да уведоми незабавно Продавача по начина, посочен по-долу за предявяване на претенции за дефекти на Стоките (рекламации).

4.7 Лично вземане: Продавачът може да позволи лично вземане на Стоките в избрани магазини на Продавача; това ще бъде посочено на Сайта в рамките на формуляра за поръчка като опция за лично вземане. За лично получаване на Стоките Купувачът ще получи текстово съобщение, с което ще бъде информиран за възможността да получи поръчката.

В. ЦЕНА

5.1 Посочените на Сайта продажни цени на Стоките са валидни към момента на поръчване на Стоките/сключване на Договора, което става с потвърждаване/натискане на бутона [Купи сега]. Продавачът си запазва правото да променя цените преди сключването на Договора, т.е. и по време на търсенето на Стоки на Сайта, дори ако Стоките са поставени в количката за пазаруване и т.н., като крайната цена на Стоките винаги е ясно посочена преди потвърждаването/кликането на бутона [Купи сега].

5.2 В случай на печатна грешка в цената на Стоките, Стоките се продават на цената без грешка, ако тя е очевидна, а в случай на неочевидна, но очевидна печатна грешка, Договорът не се сключва.

5.3 Покупната цена се счита за платена, с оглед на избора на начин на плащане, само при постъпване на цялата Покупна цена на Стоките по сметката на Продавача или чрез плащане в брой в касата на Продавача, или на транспортната фирма в случай на плащане при доставка.

5.4 Покупната цена, посочена на Сайтовете в рамките на Поръчката и сключения Договор, е крайната цена за закупуване на Стоките (цената за (i) доставка и (ii) начин на плащане се посочва отделно), включително всички данъци, такси и т.н., освен ако изрично не е посочено друго на Сайтовете и в рамките на Поръчката/Договора (цена за специфична опаковка и т.н.).

5.5 Продавачът не е длъжен, но има право да предостави на Купувача фактура или друг документ, свързан с Цената (и плащането й). Поръчката/Договорът е доказателство за размера на Цената и задължението за плащането й, договорено между Продавача и Купувача.

5.6 За дата на облагаемата доставка се счита датата на доставка на Стоките, освен ако приложимото право не предвижда друго.

5.7 Купувачът се задължава да заплати Цената по начина, избран от Купувача, включително цената за избрания от Купувача начин на доставка на Стоките и цената за избрания от Купувача начин на плащане.

VI. СРОКОВЕ НА ДОСТАВКА

6.1 Продавачът се задължава да достави Стоките в срока, посочен на Сайта, раздел Доставка.

6.2 Стоките се доставят чрез избрания от Купувача начин на доставка, при условие че Стоките бъдат предадени и доставени от избрания превозвач (начин на доставка) в рамките на срока, посочен на Сайта. Окончателният срок за доставка на Стоките зависи от избрания от Купувача начин на доставка. Крайният срок за доставка на Стоките може да бъде определен чрез определен интервал от време. Конкретното време за доставка ще бъде съобщено на Купувача от избрания превозвач.

6.3 Освен ако срокът за доставка не е изрично посочен за Стоките, той е 30 дни от датата на изпращане на поръчката/договора и заплащане на договорената цена на Стоките, включително разходите за транспорт и средствата за плащане. В случай че срокът е посочен в дни, това са работни дни, освен ако не е посочено друго.

6.4 Срокът за доставка на Стоките започва да тече от датата на подаване на поръчката/сключване на договора, а в случай на избор за заплащане на цената за доставка на Стоките по начин, различен от получаване на Стоките, от момента на заплащане на цената за доставка на Стоките.

6.5 Срокът за доставка на Стоките може да бъде удължен пропорционално на обстоятелствата, ако забавянето се дължи на непреодолима сила или на обстоятелства, които не са причинени от Продавача, но максималният срок за доставка е 30 дни.

6.6 Ако Продавачът не е в състояние да достави Стоките в рамките на посочения срок, той трябва да уведоми Купувача без неоправдано забавяне. Ако страните не успеят да се споразумеят за друго в рамките на пет (5) дни (за удължаване на срока за доставка на Стоките или за друга промяна на поръчката), Купувачът може да се откаже от Договора и никоя от страните няма право да претендира за обезщетение и т.н.

VII. РАЗХОДИ ЗА ДОСТАВКА НА СТОКИТЕ

7.1 В допълнение към Цената за покупка, Купувачът трябва да заплати на Продавача, по същия начин, както Цената за покупка на Стоките, разходите/цената за доставка на Стоките по цената, определена за избрания от Купувача начин на доставка на Стоките.

7.2 Цената за доставка - транспорт на Стоките варира в зависимост от избрания от Купувача начин на доставка на Стоките и включва всички данъци (в частност ДДС), такси и т.н.

7.3 Текущата цена за доставка на Стоките е с включен ДДС и се посочва винаги за всеки метод на доставка. С оглед на възможните промени в цените за доставка на Стоките (по превозвачи), тези цени не са посочени и актуализирани тук, а винаги за Стоките на Сайта.

7.4 Продавачът може - в съответствие с информацията при доставката на Стоките - да достави определени Стоки от определен размер на покупната цена безплатно или на преференциални цени.

VIII. начин на плащане

8.1 Купувачът е длъжен да заплати цената на Стоките, т.е. покупната цена, цената за доставка на Стоките и цената за избрания от Купувача начин на плащане, или други договорени цени или такси, по един от начините, предоставени от Продавача за конкретните Стоки, т.е. по-специално:

(i) с наложен платеж - т.е. с наложен платеж при доставка,

(ii) онлайн плащане чрез системата за плащане, използвана от Продавача

(iii) банков превод

IX. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА БЕЗ ПРИЧИНА, ЗАМЯНА НА СТОКИ

9.1 Купувачът има право да се откаже от договора за покупко-продажба на Стоки, сключен чрез Сайта/от покупко-продажбата на Стоки, извършена чрез Сайта (средства за комуникация от разстояние), без да посочва причина при следните условия.

9.2 Купувачът има право да се откаже от договора, сключен чрез Сайта, без да посочва причина, в срок от 60 дни от датата на получаване на Стоките.

9.3 Купувачът трябва да предаде писмено уведомление за отказ на Продавача заедно със Стоките, които трябва да бъдат върнати:

(i) по пощата на адрес: Gizmania s.r.o., Bubenské nábřeží 306/13, Hall No. 11, 170 00 Prague 7 - Holešovice,

(ii) чрез формуляра на Сайта, (Отказ от договора за покупка); Купувачът трябва да постави формуляра заедно с фактурата в пратката,

(iii) по друг подходящ начин - напр. чрез попълване на формуляра за контакт на Сайта.

9.4 Срокът за отказ е спазен, ако уведомлението за отказ е изпратено преди изтичането на приложимия 60-дневен срок.

9.5 Ако Купувачът се откаже от Договора, той трябва да изпрати или предаде на Продавача Стоките, получени от Продавача, без неоправдано забавяне, но не по-късно от 14 дни след изпращането на уведомлението за отказ. Ако има някакво съмнение дали Стоките са закупени от Продавача, Купувачът е длъжен да докаже по искане на Продавача, че Стоките са закупени от Продавача по Договора, от който се отказва. Купувачът трябва да върне Стоките на Продавача на адрес Gizmania s.r.o., Bubenské nábřeží 306/13, Hall No. 11, 170 00 Prague 7 - Holešovice, като Стоките ще бъдат изпратени обратно като обикновена пратка. Наложен платеж не се приема! Купувачът може да върне Стоките и в някой от магазините на Продавача.

9.6 Продавачът се задължава да върне на Купувача без неоправдано забавяне, не по-късно от 14 дни от получаването на Стоките или доставянето на потвърждение от Купувача, че е изпратил Стоките, в зависимост от това коя от двете дати е по-ранна, всички парични средства, включително разходите за доставка, получени от Купувача по Договора, по същия начин, по който са получени, освен ако страните не се споразумеят за друго. Продавачът ще възстанови на Купувача паричните средства, получени по друг начин, само ако Купувачът се е съгласил да направи това и ако Продавачът не е направил допълнителни разходи за това. Купувачът може да избере начина на възстановяване на сумата: (i) чрез възстановяване на сумата по кредитна карта, (ii) чрез възстановяване на сумата по сметка в PayPal или (iii) чрез превод по банкова сметка, чийто номер е посочен в известието за отказ, (iv) лично в магазините на Продавача.

9.7 Ако Купувачът е избрал начин на доставка на Стоките, различен от най-евтиния начин на доставка, предложен от Продавача, Продавачът ще възстанови на Купувача разходите за доставка на Стоките в размер, равен на най-евтиния предложен начин на доставка. В случай, че Купувачът се откаже от Договора само по отношение на част от Стоките (Купувачът е закупил повече от една Стока в рамките на един Договор/поръчка и се отказва/връща само част от Стоките) и цената за доставка на всички Стоки е била определена/договорена в рамките на един Договор/поръчка в един размер за всички Стоки, то Продавачът не възстановява на Купувача платената цена за доставка на Стоките (тази цена за доставка се възстановява само в случай, че Купувачът се откаже от целия Договор, т.е.

9.8 Ако Купувачът се откаже от Договора, Купувачът поема разходите за връщане на Стоките на Продавача

9.9 В случай че Стоките бъдат върнати след отказ от Договора вече използвани, повредени, замърсени или без документите, предоставени със Стоките, то Купувачът носи отговорност пред Продавача за всяко намаляване на стойността на Стоките в резултат на боравене със Стоките, различно от необходимото за запознаване на Купувача с естеството, характеристиките и функционалността на Стоките ("Замяна"). Продавачът предявява претенции към Замяната от Купувача, като му изпраща получените от Купувача средства за закупуване на Стоките, намалени със Замяната, или ако обезценяването е открито едва след връщането на покупната цена, Купувачът заплаща Замяната на Продавача в срок от десет (10) дни след искането за плащане.

9.10 В случай на разваляне на Договора, чийто предмет е предоставянето на Услуга, и ползването на Услугата е започнало по искане на Купувача преди изтичането на срока за разваляне, Купувачът заплаща цената на предоставените до момента на развалянето Услуги.

9.11 Продавачът няма да начислява на Купувача никакви такси за опаковане или пощенски разходи при първата размяна на Стоки. Замяната може да бъде извършена във всеки един от обектите на Продавача, винаги при обща цена за продукта, равна или по-висока от първоначалната покупна цена за продукта. В случай че цената на новия продукт е по-висока, разликата в цената ще бъде заплатена от Купувача директно на мястото на размяната. Върнатите стоки ще бъдат в оригиналната си опаковка, неизползвани, неповредени, включително всички аксесоари, и ще могат да бъдат препродадени. На Купувача ще бъде предоставено доказателство за покупка на върнатите стоки.

Х. ОТГОВОРНОСТ ЗА ДЕФЕКТИ, ГАРАНЦИИ, ИСКОВЕ (ЖАЛБИ)

10.1 Отговорността за дефекти, гаранциите, прилагането на дефекти са описани в Гаранционна политика, която е неразделна част от настоящите Общи условия.

XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

11.1 В случай, че Продавачът предоставя на Купувача допълнителни ползи, свързани с покупката на Стоките, като например замяна на Стоките в по-дълъг срок и т.н., тези ползи и свързаните с тях допълнителни задължения се прилагат при условията, договорени в момента на покупката на Стоките и условията, посочени от Продавача в съответните материали.

11.2 Съответните разпоредби на настоящите ОУ и, когато е приложимо, обичайните процедури в търговията, приложими към упражняването на правата на Купувача, се прилагат mutatis mutandis към упражняването на правата на Купувача, като се взема предвид защитата на Купувача като потребител.

11.3 Извънсъдебното разглеждане на жалби на потребители се осигурява от Продавача чрез формуляра за контакт по-долу. Продавачът изпраща информация за уреждането на жалбата на Купувача на електронния адрес на Купувача.

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

12.1 Настоящите ОУ се прилагат така, както са изложени на Уебсайта на Продавача към датата на подаване на поръчката/договора, освен ако не е договорено друго в писмена форма между страните. Ако Купувачът подаде поръчка/договор след датата, на която ОП са променени, ОП се прилагат така, както са променени.

12.2 Продавачът има право да променя тези ОП по своя преценка, при условие че промяната на ОП винаги се публикува на Сайта или на Сайта винаги се показват ОП с измененията.

12.3 Купувачите могат да изтеглят и запазят тези ОП по всяко време.

 

Тези общи условия влизат в сила от 6 януари 2023 г.